Hospice Beukenrode

het hospice voor de regio westland, Hoek van Holland en Midden Delfland

ANBI GEGEVENS

Stichting Hospice Beukenrode – Naaldwijk

Doelstelling

Doelstelling van de Stichting Hospice Beukenrode en statutair vastgelegd, is:

a. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven. De stichting oriënteert zich hierbij op en onderschrijft de doelstellingen van VPTZ Nederland;

b. het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een hospicevoorziening, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en verzorging zoals die thuis was zoveel mogelijk wordt gecontinueerd. Uitgangspunt van de zorg vormen de behoeften en verlangens van de mens in zijn laatste levensfase casu quo stervensfase en zijn naaststaanden. Bij de aan te bieden zorg wordt tegemoet gekomen aan de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele behoeften van de betrokkene, hetgeen ertoe bijdraagt dat deze persoon op een zo waardig mogelijke wijze zijn leven kan afronden en voorts alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest uitgebreide zin des woords.

 

Algemene gegevens

Naam ANBI Stichting Hospice Beukenrode
Bekend onder de naam  Hospice Beukenrode
Telefoonnummer  0174-621357
K.v.K.  27362176
RSIN/fiscaal nummer   821572325
Bezoekadres  Dijkweg 47, 2671 GA Naaldwijk
Websiteadres   www.hospicebeukenrode.nl
Bestuurssecretariaat   Mevr. Elma van den Bos
 Postbus 48, 2670 AA Naaldwijk
 info@hospicebeukenrode.nl

 

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

 Voorzitter Dhr. H.J.G. (Henk) Salome
 Secretaris Mevr. E. (Elma) van den Bos
 Penningmeester Dhr. S. (Sjaak) Noordam
 Lid  Mevr. C. (Corine) Vreugdenhil
 Lid  Dhr. E. (Evert) van Malkenhorst
 Lid  Mevr. R.(Rianne) de Goey

Beleidsplan

Het beleidsplan 2016 – 2019 kunt u hier inzien.

Beloningsbeleid

De Stichting Hospice Beukenrode heeft 2 coördinatoren in dienst, elk voor 60%. De Stichting houdt bij de beloning rekening met de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op 17 december 2012 is Hospice Beukenrode gereed gekomen. De eerste gasten zijn aansluitend verwelkomd. In het jaarverslag 2014 staan de uitgevoerde activiteiten vermeld.

Financiële verantwoording

De jaarrekening 2016 is gecontroleerd door DRV Accountants & Adviseurs te Naaldwijk / Bergen op Zoom

Voor een nadere toelichting op de jaarrekening verwijzen wij u naar de jaarrekening zelf. (zie jaarverslag)

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47
2671 GA Naaldwijk

Laatste Nieuws
Het laatste nieuws over Hospice Beukenrode kunt u hier lezen.